Rambler's Top100
 ����� �� �����:

��������

��� ������� Verysell ����� �� �������� �����?

�����: ����� �������
������������ 15 �������� 2003 ����

1������� �����-������� � ��������� ������ ����-����������, ������� Verysell �������, ��� ���������� ������ ������ �� ��� ��������� ������� � ������ ��������, ��������� ����� ����������� ������� � ������������� ����� ����, � ����� � �������������� ���������� ������ Verysell ����������� ��������� ���������� ����� ����� �� ����� �� ������������� �������� ���� � 2005 �. ��� �� ��� ��� ����� �����������?

��: ��� ������ ����� "Verysell" ������������� � ������ ������� � ������������. ����� "������ �����" - � ��������. ��� �� ����� ������ "�����������" ����� � �������� ������������� � ������������?

�.�.: �� ���������� ��������� ������� ��� �������� V6 Technologies, ������� ��� ������ ����� ����������, ��������� ������� � ������� IT-�����������, ���������� �������������� ������ � ���������� �������������� ����������. ��� ����������� ����� ������������� � ������������ V6 ��� ��� ���� �����. ��� ��� ������������� �� ��������� �������� ���� ����� ������� �� ����� ������������� �������������� ������������. ���, �������, �� ������ ��� � ������������� ����������� � ������������ ����� � �������� ������ �� ������ ��������� �����������. � ������� ������������ � ������������� ���� ���������� � ������ ������� ��-�� ����������� ������������ ���� �������������� ��������, ���������� ���� � �������� ����� ������ ���������� �������������� �������� Vesta Eurasia. ����� ����, Verysell ����� ��������� �������� � ��� ���� ����������� ����������, ����������� �� ��������� ������ ���� � V6.

��: � ����� ������ ����� ������������ ������� ���� ����? �� ������ ������������ ����� �������� ��������� �������� �����?

�.�.: Verysell ������� ��������� ��������-�������������� ������. � ���� ����������� ������� ��������� �������� �������� �������� Verysell Projects, � ������ �������� Verysell Telecom. ���� ���������� ������� � ���� ���� ����� ��������� �������� ������� ������ ��������. ��������������� ���� � ��������� �����������, � ��� �������������� ������� ������������, � ��������� ������. ������� ����� ���� ������� � ��������� �������. ������������ ����� �������� � ������ ���������� ������ ������-��������� �������� Verysell �������� �������������� ������, �������� ����������� ��������.

��: ����� ���� ��������� ��� ������� � ��������� ������ Verysell �� �������� �����?

�.�.: ����������� ��������������� ����� ������ �������� �������� ���� �������� ������������.

��: ������� � ����� ���������� ��������������� ��������� �������� �� ������, ����� ��������, �� ������ � ����������� ��������� �������� ��� �� �����. ������ ����� � �� �� �����, �� ��������� � ��� ��-�������. �� ���� ������ �����������������? � ��� ���� ������� ����� �������?

�.�.: ������ (��������������) �������� V6 �������� � ������ ������ ������������. ��� ���������� � ������ ������ ����� �������, � � �������� � ��� ������� ��� ������������� ������ �� ����������. ����� ����, � ������� ������ ������ ���������� V6 � ��������� ��������� ������������ �� ���� �����������. � �� �� �����, ������ � Verysell ��������� ������������ ���������� �� ���������� ���� ���� �� ����� ������ � ���� ��� ����������� ����������������� �����.

��: ��� ����� ������ � V6? ������ ��, ��� ������ � ���� ���� � Verysell � ����� ����������� ���� ��������? ������� ��� ��, ��� �������� ��� ����� � ������������ ������������� Verysell 6. ��� �� ���?

�.�.: ������� � ������� ������������ V6 ����� ��������� ����� ��������� ��������. ��� ����������� �� �������� �, �������, ����� ������� �� ��������. � �� �� �����, ������ � �������� ����� ����������� ������ �������� Verysell �������� ����������� ������� ��������. �� �� �������� �� � ���� ����� ������ � ���� �����. ������ � �����������: ��������� ���������� V6 ��� ��������������� ����� �������� � Verysell. ������, �������� V6 � ������� ��������� ������ � ���������������� ���������, ��� ��� ����� V6 �������� ������������ �� ��������� �������� ��������.

��: ���������� �� �� �� ����� ������������� ����� ���� ������������ ������������, � ��� ����� � �������� ��������, � �����?

�.�.: � ����� � ��������� �����������, � ��� ������������ � �������� ��������� ��� �������� �������������.

��: ������, �������� �� ������� ����� � ���������� � ����� ������ ����, �������� �����������: ������� ����� ��� ������?

�.�.: ����������, ����� ��������, ����������� �� �������� ���������� ������������� ��������� � ���������� �����������. ������������ � ����� ������� ����������� ����� - � ������������ ��������� � ������� ������������ �����, ������ ������ �������� �������� ������ ������������� ����� ���������� ������ ����������������� ���������. �������� ���������� ����� �������������, � ���� ������������ 20-30 �������, � �� ����� ��� � ��������-������� �����- � �����- ���������� (��������� ����������� �� ����� ��������) ������������ ������������ �� 100 - 150 ������� �� ������ ������� ������. ����� ��������� ��������� �������� � ��������, �������� �������� �� �� ����������� ��������. ��������� - ��������� �������� ����� � �.�����, ������� ��������� 28-29 �������. ��������� �� www.ROCIT.ru � �� ������� ��� ����� ������ � �����������.

��: ����� �� ������ ������� ���� �����������? ����� ������, �� ������ ������, ���� ������ ���� ������ - ���?

�.�.: ��� ���������� ��� ����� ������������������ ������������, ����������� ����������� � �������, ������������ � ����������� ���������. ���, �������, ������ �� ��������� �������� ���� ������������� ��������� � ������, ��� ��� ����� �������� � ������ ���� (1996-1997). �� ������ ��� �������� ��������� � ����� ������ ����� �������� ������ ������������.

�.�: ������� �������, ������. ������� ��� �� ����� �����.

������� ��������:


�������� ������ � ������ (0)

������ ��� ������ | ������� ����� | �������� � ��������

�����: ����� �������. ������ ������ ������
�������: ��������. ��� ������ �� �������

������� � ������

� ������� | ������� �� ����� | �������� �����
�������� | �������� | ��������

© �� "�����������", 1997-2006
��� ����������� � ������������� ����� ����������
������ �� ������ ����������� ������ �����������
(��� ��������-������� - �����������: www.computerra.ru).
�������� �����: site@computerra.ru
������������ �����: websupport@computerra.ru
�������� �������: inform@computerra.ru
����� �������: reklama@computerra.ru
�������: (495) 232-22-61, (495) 232-22-63
�������� �� «�������: ���������� ������»
����������� ����� � ��������� �������� - ��� �������

TopList

�������� �������